Askıya Alma Ve Geri Çekme Prosedürü

1.    AMAÇ
Eğitim onayı vermiş kuruluşların yetkisinin askıya alınması, askı durumunun kaldırılması ve iptali ile ilgili işleyişi açıklamak, yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.
2.    KAPSAM
Eğitim onay yetkisinin askıya alınması, askı durumunun kaldırılması ve iptali ile ilgili faaliyetler.
3.    TANIMLAR
•    DEYEDER: Denetçi Yeterlilik Derneği
•    Eğitim Onay Yetkisinin Askıya Alınması: Eğitim onayı verilmiş kuruluşun sözleşmede bulunan koşulları yerine getirmemesi sebebiyle eğitim onay geçerliliğinin ilgili koşullar yerine getirilene kadar geçici olarak kaldırılmasıdır.
•    Eğitim Onayının İptal Edilmesi: Eğitim onayı verilmiş kuruluşların sözleşmede bulunan koşulları yerine getirmemesi sebebiyle eğitim onay geçerliliğinin kalıcı olarak kaldırılmasıdır.
4.    UYGULAMA
4.1    Eğitim onayının askıya alınması, askıdan indirilmesi, geri çekilmesi karlarını DEYEDER eğitim onay komitesi verir. Askıya alma gerekçelerinin ortaya çıkması durumunda DEYEDER eğitim onay komitesi kararı doğrultusunda DEYEDER sekreteri tarafından kuruluşa ilgili kural dışı durumları ortadan kaldırması için uyarıları da içeren bir yazı gönderilir. Uyarı sebebi DEYEDER tarafından belirlenen sürede giderilmelidir. Eğer bu zaman zarfında uyarı sebebi bertaraf edilmezse eğitim onay yetkisi iptal işlemi gerçekleştirilir.
4.2    Eğitim Onayının Askıya Alınması İçin Gerekçeler ve Askıya Alma Süreleri
•    Denetimlerde majör uygunsuzluk olması: Eğitim onay denetimlerinde altı ay, gözetim denetimlerinde en fazla 3 ay askıda kalabilir.
•    Sözleşme şartlarına uyulmaması (logo kullanım, ücret v.b. gibi şartlarına uymamak): Düzeltici faaliyetin süresi en fazla 1 aydır. Düzeltici faaliyet gerçekleşmezse askıya alınır, askı süresi en fazla 1 aydır. 
•    Mücbir sebep olmadan planlanan denetimin 2 aydan fazla ertelenmesi: İki ay içerisinde denetim gerçekleşmezse eğitim onay yetkisi askıya alınır. 
•    Mücbir sebep ( grev, doğal afetler, üretim / hizmetin durması vb.) dolayı kuruluşun denetim istememesi durumunda: Ek 3 ay süre verilir, 3 ay içerisinde denetim yapılmazsa eğitim onayı askıya alınır, Askı süresi üç aydır askı süresinde denetim yapılmazsa eğitim onayı iptal edilir.
•    Kuruluşun yasal uygunluğunu kaybetmesi: Eğitim onayı derhal askıya alınır askı süresi 3 aydır. Askı süresi sonunda kuruluşun yasal statüsünde değişme olmazsa eğitim onayı iptal edilir.
•    Eğitimlerin şemalara uygun olarak yapılmaması, eğitim yapılmadan sertifika verilmesi,  v.b usulsüzlükler yapılması: Eğitim onayı derhal askıya alınır askı süresi 3 aydır. Askı süresi içerisinde bir şahit eğitim yapılır şahit eğitim raporuna göre iptal veya askıdan indirme işlemi yapılır.
4.3    Eğitim Onayının Askı Durumunun Kaldırılması (Aktif Hale Getirilmesi)
4.3.1    Askı durumunun ortadan kalkabilmesi için, eğitim onayı askıya alınan kuruluşun askı gerekçelerinin ortadan kalktığını bildiren bir yazı ile başvurması gerekir.
4.3.2    Denetimin gerekli olduğu durumlarda, ilgili askıya alma gerekçelerinin ortadan kalktığının doğrulanması amacı ile saha denetimi yapılır. Askıdan alma için yapılacak denetimin ya da incelemenin türü, içeriği ve denetim süresi askıya almanın nedenine bağlı olarak değişiklik gösterir. 
4.3.3    Denetimin ya da ek bir incelemenin gerekli olmadığı durumlarda kuruluşun ilgili yazı ve ekleri ile yaptığı başvuru ya da denetim gerekli ise denetim sonucunda uygunluğu doğrulanan kuruluşun gerekçesine göre eğitim onay komitesi tarafından değerlendirmesi yapılır. Askının kaldırılması kararı verilir ise, bu durum kuruluşa bildirilir. 
4.4    Eğitim Onayının İptali-Geri Çekilmesi
4.4.1    Eğitim onayı iptal edilen kuruluşa bu konu ile ilgili durum bildirilerek eğitim onay yetkisi kullanımı önlenir. 
•    Kuruluşun iflası veya eğitim faaliyetine son vermesi durumunda,
•    Askıya alınma süresinin dolması,
•    Ücretlerin ödenmemesi,
•    Eğitim onayının yanlış ve yanıltıcı kullanımı,
•    Denetimler esnasında yanlış bilgiler verilmesi,
•    Kuruluşun kendi isteği,
•    Eğitim onay eğitim onaysi üzerinde tahribat
•    Kuruluşun önemli yasal ihlallerinin tespiti,
•    Eğitimin, eğitim şemalarına uygun olarak yapılmaması.  
5.    REVİZYONLAR
6.    DEĞİŞİKLİKLER