Eğitim Onay Prosedürü

1    AMAÇ
Eğitim onay başvurularının alınması, denetimin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve sonucun tavsiye edilmesi gibi denetimin prosesinin tüm aşamalarının esaslarının belirlenmesi. 
2    KAPSAM
Eğitim kuruluşu onayı
3    TANIMLAR
DEYEDER-AQA: Denetçi Yeterlilik Derneği
4    UYGULAMA
4.1    Eğitim Onay Prosesi
4.1.1    Eğitim onayı; Müracaatın alınması ve gözden geçirilmesi, Teklifin sunulması ve sözleşmenin yapılması, Denetimin Gerçekleştirilmesi, Eğitim Kuruluşu Onayı Kararı, Gözetimler süreçlerinden oluşur. 
4.2    DEYEDER Eğitim Onay Komitesi
4.2.1    Eğitim onay komitesi; Eğitim şemalarının ve personel yeterliliklerinin onaylanması, denetçi veya eğitimci atanması, eğitim onayının verilmesi, askıya alınması, askıdan indirilmesi, geri çekilmesi, itiraz ve şikayetlerin çözülmesi, karşılıklı tanıma sözleşmelerinin onaylanması, iş birliklerinin yapılmasından sorumludur.
4.2.2    DEYEDER eğitim onay komitesi en az üç kişiden oluşur. Komite üyelerinden iki kişi daimi DEYEDER yönetim kurulu üyesi, diğeri ise onaylanacak her eğitim kurumu için atanan daimi olmayan bir üyeden oluşur.  Daimi üyeler DEYEDER sekreterinin öneri ve yönetim kurulu kararı ile yıllık olarak atanır ve her yıl güncellenir. Daimi olmayan üye her eğitim onay sürecinde veya yıllık olarak DEYEDER sekreteri tarafından yönetim kurulu onayı ile atanır.
4.3    Müracaatın Alınması ve Gözden Geçirilmesi
4.3.1    Eğitim onay talebi, “Eğitim Onayı Müracaat Formu” ile alınır, DEYEDER sekreteri müracaatı gözden geçirir, “Ücretlendirme Prosedürü” doğrultusunda teklifi hazırlar ve sunar. Teklifin onaylanması durumunda sözleşme hazırlanır. Sözleşme yapılan ve ödemesi alınan eğitim onayı talep eden kuruluşun denetim planlaması yapılır.
4.4    Denetçi Atanması
4.4.1    DEYEDER eğitim onay komitesi, onaylanacak eğitim içeriğine bakarak o alanda yeterliliği olan dernek üyesi veya dış kaynaklı denetçi atanması yapar.  
4.5    Denetimin Planlanması
4.5.1    Eğitim Onayı Müracaat Formu formunda bulunan bilgiler doğrultusunda, talep edilen onaylanacak eğitim sayısı baz alınarak denetim gün sayısı tespit edilir. 
4.5.2    Ücretlendirme prosedürü doğrultusunda denetim gün sayısı tespit edilerek planlama yapılır müşteriye teyit için gönderilir.  Müşteri teyidi ile denetim planlaması nihai halini alır.
4.6    Denetimin Gerçekleştirilmesi
4.6.1    Atanmış denetim ekibi daha önceden üzerinde mutabık kalınmış olan denetim planı doğrultusunda denetimi gerçekleştirir. 
4.6.2    Denetim ofis denetimi ve şahit eğitim denetimi olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Eğitim onayı talep edilen her disiplinde en az bir eğitimin şahit eğitim olarak gerçekleştirilmesi istenir.  
4.6.3    Denetim planı esnek yapıda hazırlanmıştır ihtiyaç duyulursa başdenetçi denetim planında değişiklik yapabilir. Eğer denetim planında değişiklik yapılmışsa başdenetçi bu durumu ve neden yaptığını raporuna yazar.
4.6.4    Denetimin bütün süreçlerinin gerçekleşmesinden, denetlenen kuruluş ve denetçilerle iletişim kurmaktan baş denetçi sorumludur. 
4.6.5    Uygunluk ve uygunsuzluk için objektif delil aranır, denetimde soru listeleri kullanılarak, ilgili maddelerin karşısında uygunluk veya uygunsuzluk delilleri not edilir.
4.6.6    Şahit eğitim denetimi: Şahit eğitimin tamamına denetçinin katılması zorunlu değildir, eğitim % 30 ‘una tekabül eden kısmına katılınması yeterli olacaktır. Şahit eğitimlerde, eğitim şemalara uygun biçimde eğitimin sürdürülüp sürdürülmediği, eğiticinin yeterliliği, eğitim ortamının yeterliliği, materyallerin kullanımı ve eğiticinin hakimiyeti v.b konular değerlendirir.
4.6.7    Denetim raporu baş denetçi tarafından diğer denetim ekibinin bulguları doğrultusunda hazırlanır. Denetçiler bulgularını yazılı olarak baş denetçiye vermekle baş denetçi nihai raporu yazmakla sorumludur. 
4.6.8    Uygunsuzlukların yazılması: Objektif delili olmayan hiçbir uygunsuzluk boyutu ne olursa olsun yazılmaz. Yazılan uygunsuzluklar standardın hangi maddesini ihlal ettiğini, neden ihlal ettiğini, uygunsuzluğun objektif delillerini, uygunsuzluğun boyutunu gösterecek şekilde yazılır. Uygunsuzlukların varlığı hususunda kuruluş ile mutabık kalınarak, kuruluşun onayının alınması bir zorunluluktur.  Uygunsuzluklar iki tip olarak belirlenir: Majör ( büyük), Minör (Küçük).
4.7    Takip Denetimi 
4.7.1    Denetimlerde yerinde doğrulanması gereken majör uygunsuzluk bulunması durumunda takip denetimi planlanır.
4.7.2    Takip denetiminin doğrulanması dokümante edilmiş beyan veya sahada denetim yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu durum denetim sonunda başdenetçi tarafından belirlenir. 
4.7.3    Takip denetimlerinde sadece uygunsuzluk doğrulaması yapılır ve düzeltici faaliyet kanıtları incelenir.
4.7.4    Takip faaliyetindeki denetim bulguları ile ilgili tüm detaylar denetim raporuna kaydedilir. Düzeltici faaliyetin doğrulanmasından sonra Eğitim onayı prosesi başlar.
4.8    Eğitim Onayının Verilmesi, Sürdürülmesi, Askıya Alınması, Askıdan İndirilmesi, Geri Çekilmesi, Kapsam Genişletme Kararlarının Verilmesi Süreci
4.8.1    Eğitim onayının verilmesi, sürdürülmesi, askıya alınması, askıdan indirilmesi, geri çekilmesi, kapsam genişletme kararlarının verilmesi kararı DEYEDER Eğitim Onayı Komitesine aittir hiçbir şekilde ikinci ve üçüncü taraflara devretmez.
4.8.2    “Denetim raporları” Eğitim onayı komitesine gelir, eğitim onayı komitesi raporları, denetim ekibinin tavsiye kararını doğrultusunda gözden geçirir ve eğitim onayının verilmesi, sürdürülmesi, askıya alınması, askıdan indirilmesi, geri çekilmesi, kapsam genişletme kararını verir. 
4.8.3    Denetimi gerçekleştirenlerle, karar verenler tamamen birbirlerinden bağımsız, tarafsız ve farklı kişilerdir.
4.8.4    Eğitim onayı verilen veya statüsü değişen kuruluşların bilgileri kararın verilmesinden itibaren 3 gün içinde web sitesine girilir. 
4.8.5    Eğitim Onay Belgenin Basılması
4.8.5.1    Eğitim onayı komitesi kararı doğrultusunda, kuruluşun resmi gazetedeki bilgileri, sözleşme bilgileri ve kaşe bilgilerini karşılaştırılarak geçerlilik süresi 3 yıl olan eğitim onay sertifikası basılır.
4.9    Rutin Denetimler
4.9.1    Gözetim Denetimi
•    Yılda en az bir defa olacak biçimde bir önceki denetimde tespit edilen uygunsuzlukların yerinde doğrulması ve sistemin sürdürebilirliği denetlenir. Eğitim onay denetimi süresinin 1/3 ü kadar adam/gün olarak denetim planlanır.
4.9.2    Eğitim Onayı Yenileme Denetimi
•    Eğitim onayı yenileme denetimi 3 yılda bir yapılır. Eğitim onay denetiminin 2/3 ü kadar adam/gün olarak planlanır.
4.9.3    Kapsam Genişletme veya Daraltma Denetimi
•    Herhangi bir disiplinde kapsam değişikliği başvurusu olması durumunda her disiplinde onaylanacak eğitim için 4 adam/günden az olmayacak biçimde denetim planlanır.
4.9.4    Özel denetim:
•    Eğitim onayı verilmiş kuruluş müşterileri tarafından kuruluşla ilgili şikayet yoğunlaşması durumunda yapılan denetimlerdir. Bir plan dahilinde gerçekleştirilir, müşteri daha önceden denetimin nedeni ve denetim hakkında bilgilendirilir.

5.            REFERANSLAR
•    Eğitim Onay Müracaat Formu
•    Eğitim Onay Sözleşmesi