Hakkımızda

Derneğimizin Türkçe Adı: “Denetçi Yeterlilik Derneği" olup kısaltması " DEYEDER " dır  ve İngilizce adı ve kısaltması: "Auditor Qualification Association " , " AQA " dır ve merkezi İzmir’dir.

Yönetim yapımız
Derneğimizin temel organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunda oluşur. Bu zorunlu organlar dışında, program komitesi, eğitim onay komitesi organları kurulmuştur.

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu, denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapar; denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.